Parlando
 
Dr. Damjana Bratuz
   HOME | DAMJANA | FAMILY | ESSAYS | BARTÓKIANA | TRIBUTES | PHOTO GALLERY | WESTERN UNIVERSITY | IN ITALIAN | IN SLOVENIAN
Home Page < In Slovenian < Programi Clanki

In Slovenian - Dolga pot "Mrs. John Brown" do "Mrs. Jane Brown" v Kanadi

Arhivi - 2005
(The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia)
(Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije)

Izvleček

Tudi v Kanadi še ni dokončana pot enakopravnega uveljavljanja žena v družbi.  Glede na njeno multietničnost so se tradicije, ki so jih prvi priseljenci uveljavljali tudi v tej izbrani novi domovini, različno izkazovale in ohranjale, a skupno jim je bilo dejstvo, da ženam zelo dolgo ni bilo omogočeno enakopravno sooblikovanje družbe.  Skoraj dve stoletji prizadevanj raznih in rezultati dela postopoma vendarle osveščajo "krepkejši člen družbe", da žene in dekleta prav tako lahko bistveno prispevajo k razvoju družbe.  Tri generacije so bile potrebne, da je "Mrs. John Brown" javno sprejeta "Mrs Jane Brown", gospa s svojim lastnim imenom pred priimkom.   Kako dolgo bo potrebno še čakati, da ženskam širša družba prizna še kaj več kot le to?

Svoj prispevek namenjam slovenskim rojakinjam in njihovim potomkam v društvenem in družbenem okolju v kanadskih slovenskih skupnostih, bratskih organizacijah, ženskih združenjih in kulturnih društvih in ob nijh, od poznih dvajsetih in začetkih tridesetih let prejšnjega stoletja dalje.  Glede na dolgoletne izkušnje s terenskim delom v Kanadi sem se s težavo odločila, da na kratko predstavim delo le nekaj posameznic, ki so se vsaka na svojem področju z aktivnim delom nesporno uveljavile tudi zunaj družinskega, društvenega ali svojega delovnega in bivalnega okolja.  Glede na tradicije je vsaka doživljala specifično pot samopotrjevanja, odvisno od sredine, v kateri se je znašla, pogojih delovanja v tej sredini in zrelosti okolja, da dopusti njeni ustvarjalnosti prosto pot.

Abstract

Long Way from "Mrs. John Brown" to "Mrs. Jane Brown" in Canada

The process of asserting equal rights of women in society has not been finished in Canada either.  With regard to the multiethnicity in Canada the traditions that the early settlers put into force in their newly chosen homeland, were demonstrated and preserved in different ways, but they all had in common, was the fact, that the women had not been given the chance to participate in shaping the society on terms of equality.  Nevertheless, almost two centuries of the various movements, and consideration of the results of the women's work finally succeeded to make "the stronger part of the society" take into account, that women and girls could contribute to the development of the society as substantially as men.  Three generations were needed for "Mrs. John Brown" to become publicly accepted as "Mrs. Jane Brown", the lady with her own first name put before her last name.  How long will we still have to wait for the wider society to acknowledge yet more than that to women?

I am devoting my contribution to the Slovene fellow countrywomen and their descendants in the social environment and associations of the Canadian Slovene communities, fraternal organizations, women's associations and cultural societies and clubs from late twenties and the early thirties of the previous century on.  Taking into account the experience of my field work in Canada, it was a very difficult choice to present in short the work of only a few individual women have, each in her own field, incontestably made themselves valued also beyond their family, social or working and domicile environment.  As regards the traditions, each of them experienced a specific process of self confirmation, depending on the environment they belonged to, the conditions of performing in that environment, as well as the maturity of their surrounding environment, for tolerating their creativeness and giving a free way.

Prva glasbena pedagoginja z najvišjim akademskim nazivom

Leto 1958 je bilo prelomno leto za zaslužno profesorico dr. Damjano Bratuž, (4) svetovno znano pianistko in glasbeno pedagoginjo.  Glede na to, da je bila rojena v Biljah pri Gorici, v takratni Italiji, v trudni in zavedni slovenski družini, je ob začetkih fašizma občutila neusmiljeno iztrebljanje slovenstva.  Strica Lojzeta Bratuža, znanego rodoljuba, so leta 1937 fašisti zastrupili.  V očetovi kavarni v Gorici so se zbirali zavedni Slovenci, zato je bila družina razdružena, saj je bil oče večkrat zaprt, nato pa leta 1941-1942 tudi interniran v srednij Italiji. V takih razmerah ni bilo možnosti, da bi Damjana razvila ves svoj glasbeni talent.  Po diplomi iz klavirja na tržaškem glasbenem konservatoriju se je kot profesorica glasbe krajši čas strokovno izpopolnjevala tudi pri največjih mojstrih klavirja v Salzburgu, Parizu, na Svedskem in se odločila, da se bo kot izvajalka posvetila tudi poučevanju glasbe v najširšem smislu besede.  Na radiu Trst A je vodila serijo glasbenih oddaj za otroke.  Kot Slovenka v Italiji za svoje glasbeno izpopolnjevanje ni dobila nobene državne pomoči, prav tako pa ji tudi takratna Jugoslavija ni dala nikakršne finančne pomoči.  Tako se je v letu 1957-58 sama glasbeno izpoplnjevala na Švedskem.  Leta 1958 pa ji je prav Fullbrightova štipendija, nagrada za delo na tržaškem radiu, odprla pot v svet, svet brez narodnih in jezikovnih ovir, v katerem sta veljala le znanje in nadarjenost.  Za ta program kulturne izmenjave jo je priporočila skupna italijansko-ameriška komisija v Rimu, saj je bila po njenem mnenju takrat edina glasbenica, ki je res vrednotila glasbo na ddržavni ravni.  Na Glasbnem institutu (Institute of Music) v St. Louis, Missouri, ZDA je dosegla ameriški magisterij in kot asistentka za klavir na Indiana University v Bloomingtonu tudi doktorat iz klavirja.  Bila je sploh prva ženska, ki je prejela doktorat znanosti s tega področja pri tej znameniti univerzi.  Bila je torej prva profesorica glasbe, hkrati pa tudi muzikologinja.  Zaposlitev je dobila na univerzi v Kansasu, saj ji v Italiji ni bilo omogočeno, da bi se uveljavila kot univerzitetna glasbena pedagoginja; saj doktorat iz klavirja namreč takrat v Evropi še ni obstajal, z nostrifikacijo mednarodnih spričeval pa so še danes problemi.


Dr. Damjana Bratuž v družbi s članom IO Slovenske izseljenske matice iz Ljubljane g. Antonom Skokom na kulturni prireditvi ob 16. slovenskem dnevu južnoontarijskih društev slovenskih rojakov na pristavi SND Lipa Park v St. Catherines, Ontario, junija 2005.
 

Po preteku veljavnosti vize je sprejela ponudbo University of Western Ontario in se preselila v London, Ontario v Kanadi. Ob praznovanju stoletnice Kanade v letu 1967 so bile zgrajene mnoge nove koncertne dvorane, kjer so z navdušenjem poslušali njeno izvajanje.  Prijaznost ljudi in dežele sta jo navdušila.  Bila je najviše izobraženi glasbeni pedagog v Kanadi.  Njena "začasna" zaposlitev je trajala petindvajset let, do upokojitve leta 1994.  Med svojimi študenti je zelo priljubljena in cenjena pedagoginja, saj jim je pomagala tudi pri iskanju zaposlitve in pridobivanju štipendij za poletne tečaje v Sieni, Salzburgu in Londonu, da v evropskem okolju spoznavajo in doživljajo evropsko glasbeno tradicijo.  Po "upokojitvi" je dr. Brauževa eno akademsko leto predavala tudi na kanadski univerzi v Franciji (Villefranche).  Vse do danes predava povsod.  Njeno aktivno znanje slovenščine, italijanščine, francoščine, angleščine, delovno znanje pa tudi nemščine, švedščine in še nekaterich jezikov, ji je odprlo vrata predavalnic univerz po vsem svetu.  Bila je tudi članica raznih glasbenih žirij.

Vse svoje sposobnosti, talent in energijo je vse življenje namenjala le vrhunski glasbeni interpretaciji in vrhunskemu pedagoškemu delu z mladim rodom.  Ob pridobitvi v Kanadi edinega tako visokega naziva na njenem področju glasbene vzgoje, naziva zaslužna profesorica (Professor Emeritus), je bilo od njej kakih petdeset njenih študentov vseh generacij in od vsepovsod.  Lepo priznanje za življenjsko delo in ljubezen, ki jo je posvetila svojemu delu!  Tudi madžarska vlada ij je že leta 1981 podelila državno odlikovanje za njeno preučevanje in interpretacijo del skladatelja Béle Bartóka, saj je najvidnejša specialistka za interpretacijo njegovega glasbenega opusa.  Če je povabljena na posebne slovesnosti slovenske skupnosti v Kanadi, jih prav rada obogati s svojim umetniško izvedenim programom.

Morda samo pri nas še ne zmoremo primerno oceniti njenega vrhunskega dela, da bi se ji kot ponosni zamejski Slovenki poklonilio s primernim priznanjem za njeno vsestransko delo na glasbenem področju.

(4) Kocjančič, Cvetka: "Ljubezen do glasbe in ljubezen do izseljenstva", Rodna gruda, glasilo SIM, Ljubljana in Makuc, Dorica:, "Srečanje z goriško rojakinjo Damjano Bratuž, uveljavljeno glasbeno pedagoginjo v Kanadi", Delo , Ljubljana, Kultura (27. aprila 1995).

 

 

E-mail: dbratuz@uwo.ca
  Damjana Bratu TOP